Turkish-Azerbaijani military exercises. Public discussion